Ondersteuning

medezeggenschapsraad

Wij maken onderscheid tussen begeleiding en zorg. Onder begeleiding verstaan wij alle activiteiten van mentoren en docenten die het leefklimaat en het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling bevorderen en ondersteunen. Elke leerling heeft daar recht op. Wij spreken van zorg als deze begeleidingsactiviteiten niet langer toereikend zijn. Dat wil zeggen als de problematiek de deskundigheid van de leerlingbegeleiders overstijgt en/of als daarop aanvulling gewenst is. Het gaat bij zorg om specifieke orthodidactische en/of orthopedagogische hulp. Begeleiding heeft de focus op problemen en moet tegelijkertijd gericht zijn op de mogelijkheden van iedere leerling. Het wil de zelfstandigheid van de leerling verder ontwikkelen en hen leren de eigen problemen op te lossen. Dit impliceert dat iedere vorm van begeleiding oplossingsgericht, ondersteunend en zo kort mogelijk moet zijn. Een leerling moet zich goed voelen om maximaal te kunnen presteren. Daarom wordt gerichte aandacht besteed aan een veilig en stimulerend leer- en leefklimaat, met als basis wederzijds respect en positieve waardering voor leerling en docent als basis.

Wet op het Voortgezet

Zorg in de school moet gericht zijn op het creëren van omstandigheden waarin de leerlingen optimaal kunnen functioneren, zowel wat betreft prestaties als welbevinden. Het onderwijs stelt de leerlingen in staat hun schoolloopbaan te doorlopen op een passend niveau voor wat betreft capaciteiten en interesse.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de begeleiding ligt primair bij de mentoren en vakdocenten. De teamleider is met het team verantwoordelijk voor de afdelingsspecifieke invulling van het beleid met betrekking tot het onderwijs en de leerling-begeleiding. 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg ligt primair bij de specialisten in de zorg. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beleidsvoornemens met het zorgplan. 
Hij stuurt de functionarissen binnen de zorg aan en houdt het overzicht over het totale zorgaanbod en de adequate afstemming op de zorgvraag. Hij overlegt met betrokken functionarissen en adviseert de teamleiders en de directeur over het zorgsysteem en het beleid met betrekking tot begeleiding en zorg. 

De directeur heeft de begeleiding en zorg in zijn portefeuille en stelt in overleg met de zorgcoördinator het beleid en de samenhang in de begeleiding en zorg vast.


Geïntegreerde leerlingbegeleiding

Geïntegreerde leerlingbegeleiding gaat ervan uit dat onderwijs geven en leren niet los gezien kunnen worden van begeleiding geven en begeleid worden. De docent is vakdocent en coach. Dit betekent dat begeleiding van leerlingen niet een aangelegenheid is van één of twee personen maar van een team.


Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. De leerling moet nog steeds nadenken bij het uitvoeren van lees- en spellingstaken. Dyscalculie is een rekenstoornis. Leerlingen met dyscalculie worden gekenmerkt doordat zij bijzonder slecht zijn in rekenen.

De remedial teacher levert specialistische begeleiding (zorg) aan leerlingen met leerproblemen (Dyslexie, dyscalculie). Deze lessen vinden in een groepje plaats. Het is het beleid van de school om de leerling zoveel mogelijk door de docent/mentor in de groep te laten begeleiden. Wanneer de begeleiding ook na steunlessen onvoldoende effectief is, wordt de remedial teacher ingeschakeld.

Fair Play is een korte training van twaalf lessen voor sociaal ‘onhandige’ leerlingen van 12 tot 15 jaar.
Tijdens deze cursus ontwikkelen de leerlingen een positiever zelfbeeld en maken ze belangrijke sociale vaardigheden eigen. Alle leerlingen komen in principe voor deze cursus in aanmerking, tenzij er sprake is van een zware problematiek of van DSM-IV stoornissen.

Niet iedereen is even goed in elk vak. Het kan dus zijn dat je zo een achterstand gaat krijgen met de klas. Daarom wordt er ondersteuning georganiseerd voor o.a. Nederlands, Engels en wiskunde. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 krijgen bij de start van het schooljaar een schoolagenda uitgereikt; leerlingen van leerjaar 3 en 4 een Logboek.

Onze school maakt gebruik van Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek. Alle tweedeklassers krijgen een gezondheidsonderzoek door onze jeugdarts. De jeugdarts/jeugdverpleegkundige hebben ook een spreekuur. Dit spreekuur is voor alle leerlingen en ouders/verzorgers voor vragen betreft hun kind. De jeugdarts is ongeveer twee keer per maand aanwezig op het Hilfertsheem College

De medewerkers van onze school moeten proberen de leerling te helpen, zodat hij/zij zich prettig voelt op onze school. Alle docenten hebben een taak in de begeleiding!


Zorgteam

Wanneer het team bij de leerlingbespreking van mening is dat de deskundigheid binnen het eigen team te kort schiet, de begeleiding niet het gewenste effect heeft of anderen een taak moeten krijgen in de uitvoering van het plan van aanpak, dan kan ondersteuning van het zorgteam worden gevraagd.

In de leerlingbespreking is het van belang “op tijd” te zien waar de grenzen van een mentor en van het team liggen. Het kan betekenen dat er deskundigen moeten worden ingeschakeld, maar het kan ook betekenen dat er meer behoefte aan scholing is.

Voor aanmelding bij het zorgteam wordt gebruik gemaakt van een aanvraagformulier dat door de mentor wordt ingevuld.
De mentor levert dit formulier bij de interne zorgcoördinator (IZC) in.
Het zorgteam stelt bij voldoende informatie een handelingsplan op dat wordt besproken met de mentor. Met de mentor wordt overlegd wie eventueel welke actie moet ondernemen.
Het zorgteam neemt de taak van de mentor niet over.

De activiteiten van het zorgteam kunnen gezien worden als een speciale leerlingbespreking, gericht op de specifieke zorg voor individuele leerlingen. Het zorgteam levert gevraagd en ongevraagd adviezen op het niveau van (de aanpak door) de docent, de groep of de school. Het zorgteam werkt zowel curatief als preventief.


Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Doel van deze nieuwe wet is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die een extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen.

De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Om alle leerlingen een passende plek te bieden, hebben de scholen en de besturen in de regio met elkaar samengewerkt om onder leiding van ons samenwerkingsverband Qinas tot een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen te komen, zie www.qinas.nl voor meer informatie.

Iedere school heeft een Schoolondersteuningsprofiel gemaakt.