Remedial Teaching

De remedial teacher levert specialistische begeleiding (zorg) aan leerlingen met leerproblemen. (Dyslexie, dyscalculie)

De activiteiten spelen zich af op drie niveaus:

1| De remedial teacher doet op het niveau van de leerling pedagogisch-didactisch onderzoek (signalering, screening, diagnostisering) en biedt extra pedagogisch-didactische ondersteuning in of buiten de klas.

2| De remedial teacher biedt ondersteuning aan de docent in de tweede lijn door coaching en advisering.

3| De remedial teacher levert op schoolniveau een bijdrage aan de voorbereiding, de implementatie en de uitvoering van het zorgbeleid.

Het is het beleid van de school om de leerling zoveel mogelijk door de docent/mentor in de groep te laten begeleiden.
Wanneer de begeleiding ook na steunlessen onvoldoende effectief is, wordt de remedial teacher ingeschakeld.


Begeleiding van leerlingen door de remedial teacher

De remedial teacher draagt zorg voor het signaleren, diagnosticeren, remediëren en evalueren van leerlingen die ernstige problemen hebben op het gebied van:

  • Nederlands: woordenschat, spelling, grammatica, technisch lezen en begrijpend lezen
  • Moderne vreemde talen: grammatica, spelling, lezen, uitspraak en tekstaanpak
  • Rekenen en wiskunde
  • De aanpak, controle en planning van het schoolwerk

Leerlingen met een dyslexieverklaring worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor het volgen van een aantal lessen remedial teaching.


Deze lessen vinden in een groepje plaats. In deze lessen kan het volgende aan bod komen:
Het maken van een spelling-spiekkaart.
Het leren omgaan met de spelling-spiekkaart.
Het aanleren van en het toepassen van strategieën, zoals hoe leer je woordjes, hoe pak je een tekst aan.
Hulp bij de aanpak, controle en planning van het schoolwerk
De mogelijkheden van ClaroRead laten zien.

Na een aantal lessen moet de leerling met de aangereikte hulpmiddelen zelfstandig kunnen functioneren. Gedurende het schooljaar vindt een voortgangsgesprek plaats en wordt besproken of er nog extra ondersteuning nodig is.

De mentor is de directe contactpersoon voor de leerling. De mentor meldt de leerling voor remedial teaching aan bij het zorgteam.

Het ondersteunen van docenten

De remedial teacher ondersteunt vakdocenten bij het begeleiden van leerlingen met bovenstaande leerproblemen. Dit kan door informatieverstrekking, coaching, advisering en/of training.