Visie op begeleiding en zorg

Wij maken onderscheid tussen begeleiding en zorg.
Onder begeleiding verstaan wij alle activiteiten van mentoren en docenten die het leefklimaat en het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling bevorderen en ondersteunen. Elke leerling heeft daar recht op. 
Wij spreken van zorg als deze begeleidingsactiviteiten niet langer toereikend zijn. Dat wil zeggen als de problematiek de deskundigheid van de leerlingbegeleiders overstijgt en/of als daarop aanvulling gewenst is. Het gaat bij zorg om specifieke orthodidactische en/of orthopedagogische hulp. Begeleiding heeft de focus op problemen en moet tegelijkertijd gericht zijn op de mogelijkheden van iedere leerling. Het wil de zelfstandigheid van de leerling verder ontwikkelen en hen leren de eigen problemen op te lossen. Dit impliceert dat iedere vorm van begeleiding oplossingsgericht, ondersteunend en zo kort mogelijk moet zijn. Een leerling moet zich goed voelen om maximaal te kunnen presteren. Daarom wordt gerichte aandacht besteed aan een veilig en stimulerend leer- en leefklimaat, met als basis wederzijds respect en positieve waardering voor leerling en docent als basis.

Wet op het Voortgezet Onderwijs
Zorg in de school moet gericht zijn op het creëren van omstandigheden waarin de leerlingen optimaal kunnen functioneren, zowel wat betreft prestaties als welbevinden. Het onderwijs stelt de leerlingen in staat hun schoolloopbaan te doorlopen op een passend niveau voor wat betreft capaciteiten en interesse.


De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de begeleiding ligt primair bij de mentoren en vakdocenten. De teamleider is met het team verantwoordelijk voor de afdelingsspecifieke invulling van het beleid met betrekking tot het onderwijs en de leerling-begeleiding. 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg ligt primair bij de specialisten in de zorg. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beleidsvoornemens met het zorgplan. 
Hij stuurt de functionarissen binnen de zorg aan en houdt het overzicht over het totale zorgaanbod en de adequate afstemming op de zorgvraag. Hij overlegt met betrokken functionarissen en adviseert de teamleiders en de directeur over het zorgsysteem en het beleid met betrekking tot begeleiding en zorg. 

De directeur heeft de begeleiding en zorg in zijn portefeuille en stelt in overleg met de zorgcoördinator het beleid en de samenhang in de begeleiding en zorg vast.

Geïntegreerde leerlingbegeleiding
Geïntegreerde leerlingbegeleiding gaat ervan uit dat onderwijs geven en leren niet los gezien kunnen worden van begeleiding geven en begeleid worden. De docent is vakdocent en coach. Dit betekent dat begeleiding van leerlingen niet een aangelegenheid is van één of twee personen maar van een team.