HC4You

Wij willen dat onze leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Dat betekent dat alle leerlingen taken moeten doen voor een ander en de school. Dit wordt beoordeeld en afgetekend. U moet dan denken aan milieudienst, sleuteldienst, kantinedienst, stages, schoolwacht, leerlingenraad en nog veel meer.

Milieudienst
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben per jaar 1 à 2 keer milieudienst. Dit betekent dat je dan samen met andere leerlingen gedurende een week het terrein rond de school mag helpen schoonhouden. Ook het schoonmaken van de hal en kantine hoort er die week bij.

Schoolsteward
Een bijzondere taak is weggelegd voor de derde- en vierdeklassers: zij treden om beurten op als schoolsteward. In overleg met de Schoolraad nemen zij namelijk deel aan het Landelijk Project Schoolwacht.
Dit project is erop gericht om leerlingen in te schakelen en verantwoordelijkheid te geven bij het laten zien van gewenst gedrag en het tegengaan van ongewenst gedrag in en rond de school.
In het project komen alle leerlingen van de bovenbouw bij toerbeurt aan bod om schoolsteward te zijn. Eerst krijgen zij een korte training, gericht op het krijgen van kennis in inzicht rond sociale vaardigheden en normen en waarden. Daarna verzorgen zij een surveillance en houden zij toezicht in de pauze. Je herkent de schoolstewards aan het blauwe jack met opdruk dat ze dragen.

Leerlingen die hun taak als schoolsteward goed hebben gedaan en de geleerde sociale vaardigheden kunnen toepassen, krijgen tijdens de diploma-uitreiking ook een schoolsteward-certificaat.

Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage is een vorm van binnen- en buitenschools leren waarbij leerlingen kennis maken met vrijwilligerswerk. Sinds dit jaar is de maatschappelijke stage niet meer verplicht. Op onze school hebben we ervoor gekozen om de leerlingen van klas 1, 2 en 3 toch maatschappelijke stage te laten doen. Op dit moment zijn wij bezig met het ontwikkelen van een maatschappelijke stage in leerjaar 3.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich belangeloos willen inzetten voor anderen. De school bepaalt of de stage binnen of buiten de school plaatsvindt.
Op onze school is HC4You een vorm van binnenschoolse maatschappelijke stage.
In leerjaar 1, 2 en 3 zijn het buitenschoolse stages.

De voordelen van de stage voor de leerlingen zijn enorm. Een buitenschoolse ervaring laat meestal meer sporen achter bij een leerling dan een binnenschoolse ervaring. Daarom is het zo goed dat leerlingen ook bewust buiten de school leren. Er wordt tijdens de stage gewerkt aan verschillende vaardigheden. De leerlingen doen er ervaring op op het gebied van: samenwerken, opkomen voor zichzelf, werken in een rol, verantwoordelijkheid nemen, andere mensen helpen, zorgen voor de leefomgeving en iets organiseren. Daarnaast geeft de stage meer inzicht in de samenleving en een idee over een eventuele beroepsrichting.
De school bereidt leerlingen voor op hun stage en begeleidt hen gedurende de stageperiode. Ook stelt ze de verplichte stageovereenkomsten op en onderhoudt ze nauw contact met de interne of externe stagemakelaar en stage-bieders.

Actief Burgerschap en sociale integratie
Scholen zijn sinds februari 2006 wettelijk verplicht een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van deze wet. Hilfertsheem College brengt op allerlei manieren de samenleving in de school en de school in de samenleving. Wij willen onze leerlingen opleiden tot weerbare mensen, die kunnen leven in de maatschappij van nu, maar ook in de maatschappij van de toekomst. Dat vereist van hen een kritische, zelfbewuste houding: weten waar voor te staan en opkomen voor jezelf. Maar ook: oog hebben voor de medemens en opkomen voor anderen. Er voor elkaar zijn als het nodig is. Hierbij is het ontwikkelen van duidelijke waarden- en normenpatronen heel belangrijk.
Wij stimuleren daarom sterk dat onze leerlingen concreet aan de slag gaan met vragen als: Wie ben ik? Wat vind ik? Wie wil ik zijn?

Een paar voorbeelden van activiteiten die daaraan willen bijdragen:
Aandacht en acties voor goede doelen, zoals de voedselbank, Oxfam Novib, EduKans en Warchild, aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals enerzijds het toenemen van geweld en verslaving en anderzijds de behoefte aan veiligheid, de maatschappelijke stages, de dagopeningen, de leefstijlmethode in de mentorlessen, projecten over democratie in de lessen maatschappijleer, participatie van leerlingen in de Leerlingenraad en de Schoolraad, het project Globaland in leerjaar 2, het deelnemen aan de milieudienst, HC4You en het project schoolsteward

Burgerschapsvorming brengt onze leerlingen dus basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.