Schoolverzuim

Vrijstelling schoolbezoek

Informatie vrijstelling schoolbezoek
Formulier aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Te laat komen

Te laat komen in de les is ongewettigd verzuim, tenzij de leerling een geldige reden kan aangeven. De leerling die ten onrechte te laat komt, moet als straf in zijn vrije tijd terugkomen. Zonder geldige reden meer dan 30 minuten te laat komen geldt als spijbelen. In dat geval mag je ook niet meer naar de les toe. Van het te laat komen wordt een aantekening gemaakt in het Logboekje.
Leerlingen die vanwege een moeilijke bus- of treinverbinding voor de keuze staan enige minuten te laat te komen, dan wel zeer vroeg van huis te gaan, kunnen bij de teamleider een ontheffingskaart krijgen, waarmee ze iets te laat mogen komen. Deze kaart wordt, met de toestemming om tijdens de winterperiode iets eerder naar huis te gaan, ook verstrekt aan de leerlingen die anders door ongunstige bus- of treinverbindingen erg laat thuis zouden komen.

Verzuim

Indien een leerling vanwege ziekte de school niet kan bezoeken, dient dit nog dezelfde dag voor 09.00 uur telefonisch doorgegeven te worden aan de school.Op de eerste dag na terugkomst op school moet het verzuim schriftelijk bevestigd worden. Dat kan in het Logboekje gebeuren. Al het andere verzuim dient van te voren of via Logboekje of door middel van een brief door de ouders of verzorgers aangevraagd te worden bij de teamleider.

Leerplicht

De school meldt ongeoorloofd verzuim bij www.ibgroep.nl via het digitale loket. Te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. Leerlingen die frequent te laat komen en/of ongeoorloofd absent zijn, roept de school ter verantwoording en vervolgens worden er passende maatregelen genomen. Kom je 9 keer te laat, dan versturen wij een brief naar je ouder(s)/verzorger(s) en een kopie naar leerplicht. Bij 12 keer te laat, komt er een schriftelijke waarschuwing van leerplicht, bij 16 keer te laat volgt een uitnodiging voor een gesprek voor de leerling en ouder(s)/verzorger(s) bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een Halt verwijzing of mogelijk een proces verbaal opmaken. Vanaf 16 uur ongeoorloofd verzuim in een periode van vier weken doet de school via het digitaal loket een melding naar leerplicht.

Verzuim rondom schoolvakanties

Het is noodzakelijk dat u met het vaststellen van uw vakanties rekening houdt met de schoolvakanties zoals die hierboven staan vermeld. Als u daar om een heel speciale reden van wilt afwijken, dan moet er vooraf toestemming worden gevraagd aan de teamleider. Als u meer dan tien extra vakantiedagen wenst, dan dient u toestemming te vragen aan de leerplichtambtenaar bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken. Elke teamleider bezit de formulieren die nodig zijn om de aanvraag in te dienen.
Let op! Extra verlof mag niet toegestaan worden gedurende de eerste twee weken van het schooljaar.

Hieronder vindt u informatie van RBL betreft de verzuimcontrole rondom de zomervakantie.

Juli 2014

Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek

Het Parket Midden Nederland heeft haar beleid met betrekking tot schoolverzuim enigszins gewijzigd.
In plaats van een waarschuwing te sturen bij een halve dag schoolverzuim, mag de leerplichtambtenaar vanaf een halve dag schoolverzuim een proces-verbaal opmaken rondom de zomer- en voorjaarsvakantie.

Rondom de andere vakanties of nationale feestdagen mag natuurlijk ook niet de school worden verzuimd. Dan zal niet bij een eerste keer één dag ongeoorloofd schoolverzuim proces-verbaal worden opgemaakt, maar krijgen de ouders een schriftelijke waarschuwing.

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken gaat zich aan deze richtlijn houden. Vanzelfsprekend stellen wij ouders in de gelegenheid om het schoolverzuim van hun kind(eren) toe te lichten en eventuele bewijsstukken te overhandigen.