Ouderraad

Op het Hilfertsheem College is ook een Ouderraad actief. Het doel ervan is de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen, zodat de werkzaamheden van de Ouderraad aan het functioneren van het onderwijs bijdragen. De ouders uit de raad denken mee over allerlei zaken (o.a. de besteding van de ouderbijdrage) en doen suggesties voor verbeteringen.
Zo werd er op initiatief van de Ouderraad een enquête onder alle ouders gehouden om hun mening te peilen over onze school. Ook werden in de afgelopen jaren thema-avonden georganiseerd en wordt regelmatig assistentie verleend bij een activiteit.

U kunt contact leggen met de leden van de ouderraad via het e-mailadres: ouderraad.hilfertsheem@gmail.com

Leerlingenraad

De leerlingen kunnen voor hun belangen opkomen via de leerlingenraad. De leerlingenraad is een raad die de belangen van alle leerlingen behartigt. De raad kan gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken binnen de school advies geven. (Bijvoorbeeld het huiswerkbeleid, het leerlingenstatuut, de schoolfeesten, invulling van de Open Dagen)
De leerlingenraad verbetert en onderhoudt contacten tussen leerlingen van verschillende klassen en is vraagbaak voor klachten of wensen van de overige leerlingen. Twee leerlingen van de leerlingenraad hebben (op uitnodiging) zitting in de medezeggenschapsraad van de school en drie leerlingen maken deel uit van de Schoolraad. Voor het goed werken van de leerlingenraad worden faciliteiten beschikbaar gesteld. De leerlingenraad vergadert regelmatig onder leiding van een docent. Een lid van de schoolleiding is als toehoorder en adviseur bij deze vergaderingen aanwezig.

Leerlingenraad

De Schoolraad

De Schoolraad bestaat uit Ouderraad, de Leerlingenraad en de Personeelsraad. De Schoolraad komt zes keer per jaar bijeen.
De schoolleiding is aanwezig bij de vergaderingen van de Schoolraad. 


Medezeggenschapsraad

Ouders, leerlingen, docenten en niet-onderwijzend personeel kunnen via de MR veel invloed uitoefenen op het beleid. Dit kan zowel op het niveau van de school als op het niveau van het schoolbestuur. De MR heeft de bevoegdheid alle schoolzaken te bespreken en gebruik te maken van zijn advies- en instemmingsrecht.
De medezeggenschapsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle vestigingen van CVO 't Gooi. De raad telt in totaal 16 leden.
Dit zijn vertegenwoordigers van onderwijsondersteunend personeel, docenten, ouders en leerlingen. Elk van die geledingen heeft regelmatig contact met de achterban. Onderwerpen die in de MR aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de schoolbegroting, het jaarverslag, huisvesting, onderwijskundige ontwikkelingen en personeelsbeleid.

WMS

Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair en in het voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen moeten over dit beleid echter wel verantwoording afleggen. Daarom is het nodig geworden de positie van de medezeggenschapsraden te versterken. De nieuwe wet zorgt voor nog betere kansen om ouders, leerlingen en personeel te betrekken bij veranderingen op school.
Klik hier voor meer informatie over WMS.