Taken zorgteam

 • het geven van advies over het zorgaanbod op het niveau van de school, de klas, de docent en de leerling
 • bespreken van de gesignaleerde leerlingen en problemen
  diagnosticeren van problemen
 • eventueel onderzoek laten verzorgen
 • hulp genereren
 • directe lijnen onderhouden met zorgvoorzieningen en instellingen
  afstemming inzet externe hulp (o.a. ambulante begeleiding en maatschappelijk werk)
 • aanbevelingen geven voor het maken van een handelingsplan
  evalueren van het resultaat van gegeven adviezen
 • adviseren van het management t.a.v. beleidsvoornemens. Het gaat hierbij om concrete voorstellen en het verzamelen van de hiervoor benodigde informatie
 • administratieve verslaglegging (met zo mogelijk ondersteuning van de administratie)

Het Zorgteam

Wanneer het team bij de leerlingbespreking van mening is dat de deskundigheid binnen het eigen team te kort schiet, de begeleiding niet het gewenste effect heeft of anderen een taak moeten krijgen in de uitvoering van het plan van aanpak, dan kan ondersteuning van het zorgteam worden gevraagd.

In de leerlingbespreking is het van belang “op tijd” te zien waar de grenzen van een mentor en van het team liggen. Het kan betekenen dat er deskundigen moeten worden ingeschakeld, maar het kan ook betekenen dat er meer behoefte aan scholing is.

Voor aanmelding bij het zorgteam wordt gebruik gemaakt van een aanvraagformulier dat door de mentor wordt ingevuld.
De mentor levert dit formulier bij de interne zorgcoördinator (IZC) in.
Het zorgteam stelt bij voldoende informatie een handelingsplan op dat wordt besproken met de mentor. Met de mentor wordt overlegd wie eventueel welke actie moet ondernemen.
Het zorgteam neemt de taak van de mentor niet over.

De activiteiten van het zorgteam kunnen gezien worden als een speciale leerlingbespreking, gericht op de specifieke zorg voor individuele leerlingen. Het zorgteam levert gevraagd en ongevraagd adviezen op het niveau van (de aanpak door) de docent, de groep of de school. Het zorgteam werkt zowel curatief als preventief.