Inspectieoordeel

Inspectieoordeel  2014 Op 31 oktober 2014 heeft de inspectie een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uitgevoerd op de afdeling VMBO-GT van onze school. Dit om na te gaan of de eerder vastgestelde tekortkomingen zijn opgeheven, de positieve trend van de resultaten zich heeft doorgezet en de kwaliteit van het onderwijs weer stabiel is.Het onderzoek bestond uit:
  • Controle van de aanwezigheid van de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan;
  • Een toets op wettelijk verplichte onderdelen in bovenstaande documenten;
  • Controle op de geplande onderwijstijd;
  • Onderzoek en analyse van documenten en gegevens;
  • Lesbezoek;
  • Gesprekken met de schoolleiding, docenten, interne zorg coördinator en remedial teacher;
  • Eindgesprek met de directie en algemeen bestuurder.
Algemeen Beeld De inspectie beoordeelt de kwaliteit van de Afdeling VMBO-GT als voldoende en de afdeling is niet langer zwak maar krijgt een basisarrangement. De opbrengsten zijn weer van voldoende niveau en dat willen we zeker handhaven of verbeteren tot goed. Alle kernindicatoren van het onderwijs zijn als voldoende beoordeeld. De kwaliteitszorg is voldoende en de school leeft de wet- en regelgeving na. Een opvallende score is de stijging van de resultaten van het centraal examen  van een 5,8 in 2011 en 2012 naar een 6,6 in 2013. In 2014 weer een lichte terugval naar een 6,3, dat is 0,1 onder het landelijk gemiddelde. Een terugval die te verklaren is vanwege de samenstelling van de groep. De prognose van de opbrengstenkaart 2015 laat zien dat ook volgend jaar de opbrengsten voldoende zijn. In de lessen is volgens de inspectie sprake van een duidelijke uitleg, een taakgerichte werksfeer en actieve betrokkenheid van de leerlingen bij de lesactiviteiten. Een onderdeel waarin wij ons nog kunnen en willen verbeteren betreft het omgaan met verschillen in de klas. Dat laatste is ook een complexe vaardigheid voor veel docenten in Nederland. We hebben om deze reden een Projectgroep omgaan met verschillen  opgericht die als taak heeft om met een plan van aanpak te komen om dit te verbeteren. Onze zorg en begeleiding rondom de leerling vond de inspectie goed georganiseerd, maar als het gaat om de uitvoering en het bewaken van handelingsplannen valt er nog een slag te maken. Mentoren vinden het lastig om in de handelingsplannen smart geformuleerde doelen te stellen. Om hen daarbij te ondersteunen heeft onze interne zorg coördinator dit schooljaar extra ondersteuningsbijeenkomsten ingepland. Kortom, we zijn heel blij dat we nu met onze drie afdelingen in het groen staan en een basisarrangement hebben.  Dit resultaat is voor een groot deel te danken aan de gezamenlijke inspanningen van ons team. Wij hebben de ambitie en willen dat de komende jaren ook steeds realiseren  om goed onderwijs te geven in een veilige en inspirerende omgeving.

H. Strankinga (directeur)
h.strankinga@hilfertsheem.nl
Geslaagd

Slaagpercentages

Examenresultaten 2017

Richting Slagingspercentage 
vmbo-BB  100 %
vmbo-KB  100 %
vmbo-(GL)TL   100 %
LWT  92 %
Totaal 99 %


Examenresultaten 2016

BB  96 % 
KB 95 % 
LWT 80 % 
TL/GL 81 % 
Totaal 94 % 


Examenresultaten 2015

BBL    100 %
KBL   95,2 %
GL/TL   84,2 %
LWT   100 %
Totaal   95,3 %


Examenresultaten 2014

BB KB TL Entree 
 96%  100%  100%  100% 


Examenresultaten 2013

Hilfertsheem-Beatrix 100% geslaagd!!

Tweede tijdvak
BL   100%   SE 6.6  CE 6.8 
KL   100%   SE 6.5 CE 6.7
GL/TL  100%   SE 6.5 CE 6.6 
Eerste tijdvak
BL   98%   SE 6.6  CE 6.8 
KL   92%   SE 6.5 CE 6.6
GL/TL  100%   SE 6.5 CE 6.6


Eindexamenresultaten 2012-2013

Voorlopige Eindexamen Resultaten 2013-2014 Hilfertsheem-Beatrix

De slaagpercentages 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014
Basisberoeps 98 100 96 100 100 100  96
Kaderberoeps  100 97 100 96 96 100 100
Theoretisch/gemengd 100 100 88 93 85 100 100
Assistentopleiding 80 78 93 100 100 100

100

Venster voor Verantwoording
Meer informatie over resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering.

Venster voor Verantwoording
Hilfertsheem College | Lieven de Keylaan 58 1222 LH Hilversum | tel: 035 - 6831557 | fax: 035 - 6858297 | info@hilfertsheem.nl ontwerp en realisatie SchoolMaster BV