Structuur begeleiding + zorg

Begeleiding in de eerste lijn

Hieronder verstaan we alle begeleiding door docenten en mentoren. Denk hierbij aan mentoraat, studielessen, banduur, steunlessen, huiswerkbegeleiding en het voorkomen en bestrijden van pest- en probleemgedrag van leerlingen tijdens de les. De mentor is de schakel tussen ouders en de school.


Voor sommige leerlingen die (flink) onder verwachting presteren, is een persoonlijke coach beschikbaar. Deze biedt begeleiding in het leerproces, helpt plannen of kijkt wat er anders voor nodig is om te presteren naar vermogen.


Begeleiding in de tweede lijn

Mentoren en docenten zitten in de eerste lijn. In de tweede lijn zitten de decaan, remedial teacher, leerlingbegeleider, schoolmaatschappelijk werker, ambulant begeleider en topsporttalentbegeleider.


De decaan ondersteunt met de mentoren de studie- en beroepskeuze van de leerling door informatie te verschaffen, door het organiseren van stagedagen, LOB-activiteiten en Open Dagen aan mbo’s en havo.


De remedial teacher begeleidt leerlingen bij hardnekkige problemen met taal (begrijpend lezen, spelling, dyslexie), met rekenen (dyscalculie) en met studievaardigheden (plannen).


De leerlingbegeleider biedt ondersteuning bij sociaal emotionele problematiek. Waarbij de problematiek de deskundigheid van de leerlingbegeleider te boven gaat en bij complexe thuisproblematiek kan de schoolmaatschappelijk werker worden ingeschakeld. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders / verzorgers.


De ambulant begeleider begeleidt de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en zo nodig zijn/haar ouder(s).


De topsporttalentbegeleider ondersteunt de topsportleerling bij het combineren van topsport en studie.


Zorgcoördinator, BAT en ZAT

De zorgcoördinator coördineert de tweedelijns begeleiding en zoekt zo nodig zorg van buiten de school (derde lijn), als de eerste en/of tweede lijn onvoldoende succes heeft (en dus handelingsverlegen is). De leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben, worden besproken in het BAT en/of het ZAT, waarvan de zorgcoördinator voorzitter is.


Het BAT (begeleidingsadviesteam) komt wekelijks bij elkaar om leerlingen te bespreken die extra begeleidingsbehoefte hebben. In het BAT zitten de zorgcoördinator, de beide afdelingsleiders en de directeur.


Het ZAT (zorgafstemmingsteam) komt zes keer per jaar bijeen om leerlingen te bespreken die vanuit het BAT een verwijzing voor extra hulp van buiten de school nodig hebben. Voor bespreking in het ZAT vraagt de zorgcoördinator toestemming aan de ouders / verzorgers.

Het ZAT bestaat uit de zorgcoördinator, de afdelingsleiders, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog en de directeur. Indien nodig neemt de leerlingbegeleider en/of de wijkagent deel aan het ZAT.


Begeleiding in de derde lijn

Als een begeleidingsvraag de mogelijkheden van de school te boven gaat, kunnen zorgdeskundigen van buiten de school worden ingeschakeld. Dit gebeurt altijd in overleg met de betreffende leerling en de ouders / verzorgers. De zorgcoördinator vervult hierin een schakelfunctie. Derdelijns hulp wordt onder meer geboden door de schoolarts, Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar.


Schoolarts

Alle leerlingen van leerjaar 2 worden voor een preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd bij de schoolverpleegkundige. Deze heeft oog voor de groei, de algemene ontwikkeling, de gezondheid en het functioneren van de leerling. Ouders / verzorgers krijgen voor alle onderzoeken vooraf een uitnodiging. Het onderzoek vindt plaats op school of op het steunpunt van de GGD in de regio. Dit staat in de uitnodiging vermeld.


De schoolarts is ook lid van het zorgadviesteam (ZAT) van

de school. De schoolarts kan door school of door ouders

geconsulteerd worden bij te hoog ziekteverzuim.

De Savornin Lohman | v. Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum | tel: 035 - 624 02 61 | fax: 035 - 624 62 16 | post@savorninlohman.nlontwerp en realisatie SchoolMaster BV